Gisteravond (15 juni) heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel de sportnota ‘Mee(r)doen met sport’ vastgesteld.

In de sportnota komen elf ambities aan bod binnen drie thema’s. In het kader van ‘Sport- en beweegstimulering: gaan sporten én blijven sporten’, wordt de inzet van combinatiefunctionarissen gecontinueerd en geïntensiveerd, wordt ernaar gestreefd sport beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, sporten financieel mogelijk te maken voor iedereen en de kracht van sportverenigingen optimaal te benutten.

Wat betreft het tweede thema “De maatschappelijke betekenis van sport: Mee(r)doen met sport’ wordt ingezet op het met sport en bewegen bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van maatschappelijke uitval, het waarderen en stimuleren van vrijwilligers, het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl en  het streven naar een veilig sportklimaat.

Ten slotte staan binnen het thema ‘Ruimte voor sport: hoogwaardige accommodaties en een beweegvriendelijke omgeving’ centraal het efficiënt en effectief gebruik van onze bestaande accommodaties, het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte en een passende sportieve inrichting van de Nieuwe Kern. Verder is er het voornemen een jaarlijkse ‘sportontmoeting’ te organiseren en wordt een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld voor burgerinitiatieven met betrekking tot sporten in de openbare ruimte

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in Ouder-Amstel op het vlak van sport en bewegen. Er werden kunstgrasvoetbalvelden aangelegd, we gingen aan de slag met combinatiefuncties waardoor er met name voor de basisschooljeugd en voor senioren een flink uitgebreider pakket aan activiteiten kwam. Het verenigingsaanbod werd verrijkt met een watersportvereniging met een eigen accommodatie aan de Ouderkerkerplas en er werd een speciale website voor sport in Ouder-Amstel in het leven geroepen die met behulp van sociale media de communicatie over sport in onze gemeente een flinke impuls gaf.

Waar de afgelopen jaren dus gewerkt is aan een goede infrastructuur, zowel wat betreft voorzieningen als organisatie, staat de komende jaren centraal hoe die infrastructuur benut kan worden om meer inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Niet alleen omdat sport leuk en gezond is, maar ook omdat het op allerlei andere manieren kan bijdragen aan het feit dat mensen (weer) meer in de maatschappij kunnen participeren, dat ze volop meedoen in de samenleving. Mee(r)doen met sport dus.

Lees hier de volledige nota of de samenvatting.